3
sh
6
ct
2
chybanie
9
s
8
g
10
sat
1
dmn
5
love
4
m
7
d

Dokola